Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

 

1.      ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปงน้อย  หมู่ที่ 2  ตำบลปงน้อย  อำเภอดอยหลวง   จังหวัดเชียงราย  / กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    250,000.-   บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

  3. ลักษณะงาน    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปงน้อย  หมู่ที่ 2  จุดเริ่มต้นบ้านนายคะนอง   จันอ้าย  สิ้นสุดอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.ปงน้อย กำหนด 

  4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  เป็นเงิน  256,575.66.-  บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)

 

  5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

        5.1  แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) (เอกสารแนบ)

        5.2  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.5) (เอกสารแนบ)

       

   6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       6.1  นายนพดล        ภักดีอาษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                 เป็นประธานกรรมการ

       6.2  จ่าเอกคงศักดิ์    ธรรมสัตย์   ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด                    เป็นกรรมการ

       6.3  สิบเอกทิตย์       แลใจปา    ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ  เป็นกรรมการ

      

 

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2019 เวลา 16:34:41 ดู 12 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:58:39 ดู 504 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 17:57:28 ดู 352 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าโรงพยาบาลดอยหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 12:20:43 ดู 424 ครั้ง )
ประกาศผลการประมูลโครงการขุดลอกหนองไทรทอง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:38:47 ดู 464 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองไทรทอง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ   ( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2017 เวลา 15:41:05 ดู 503 ครั้ง )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายห้วยไร่-ไทรทอง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   ( ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2016 เวลา 15:18:38 ดู 752 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านปงน้อย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2016 เวลา 11:01:14 ดู 912 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2016 เวลา 14:48:02 ดู 880 ครั้ง )
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสรา้งเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ากอบงใน - บ้านห้วยป่าเฮี้ย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-Auction)   ( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 15:58:59 ดู 1053 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1]
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2016 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft